UdSSR-Serien

Fabrik 1. Mai

 

Nr. wie Katalog Baikal

 
Katalog Nr. 74.53-74.55

1974

Katalog Nr. 74.53-74.55

1974

Nr. wie Katalog Roter Stern 
Katalog Nr. 96-98

1958

Katalog Nr. 2187-2189

1969

Katalog Nr. 2296-2304

1969Fabrik Baikal

 
Katalog Nr. 83.1-83.21

1983


Fabrik Barnaul

 

Nr. wie Katalog Baikal

  

Katalog Nr. 71.48-71.65

1971

Katalog Nr. 71.48-71.65

1971

Katalog Nr. 72.198-72.203

1972

Katalog Nr. 74.56-74.58

1974

 

Katalog Nr. 78.10-78.12

1978

Katalog Nr. 80.4-80.21

1980

Katalog Nr. 82.66- 82.68

1982


 
Nr. wie Katalog Roter Stern 

 
Katalog Nr. 541-549

1961

Katalog Nr. 740-745

1962

Katalog Nr. 764-772

1962

Katalog Nr. 1049-1066

1963

Katalog Nr. 1091-1098

1963

Katalog Nr. 1153-1161

1964

Katalog Nr. 1153-1161

1964

Katalog Nr. 1241-1245

1964

Katalog Nr. 1254-1259

1964

Katalog Nr. 1266-1274

1965

Katalog Nr. 1275-1283

1965

Katalog Nr. 1275-1283

1965

Katalog Nr. 1275-1283

1965

Katalog Nr. 1275-1283

1965

Katalog Nr. 1275-1283

1965

Katalog Nr. 1284-1301

1965Katalog Nr. 1347-1355

1965

Katalog Nr. 1347-1355

1965

Katalog Nr. 1359-1367

1965

Katalog Nr. 1368-1384

1965

Katalog Nr. 1392-1409

1965

Katalog Nr. 1410-1418

1965


Katalog Nr. 1660-1671

1966

Katalog Nr. 1660-1671

1966

Katalog Nr. 1672-1680

1966

Katalog Nr. 1672-1680

1966

Katalog Nr. 1699-1716

1966

Katalog Nr. 1735-1765

1966

Katalog Nr. 1820-1846

1967

Katalog Nr. 2062-2065

1968

 


 

Katalog Nr. 2149-2166

1968

Katalog Nr. 2149-2166

1968

Katalog Nr. 2296-2304

1969

Katalog Nr. 2477-2486

1971

Katalog Nr. 2477-2486

1971

Katalog Nr. 2477-2486

1971

Katalog Nr. 2477-2486

1971

Katalog Nr. 2477-2486

1971

Katalog Nr. 2556-2564

1971

Katalog Nr. 2556-2564

1971

Katalog Nr. 2829-2835

1973


Fabrik Biyskiy

 

Nr. wie Katalog Roter Stern 

 
Katalog Nr. 2894-2899

1973


Fabrik Borisov

 

Nr. wie Katalog Roter Stern 

 
Katalog Nr. 740-745

1963

Katalog Nr. 1556-1564

1966

Fabrik Gigant

 

Nr. wie Katalog Roter Stern 

 
Katalog Nr. 2177-2186

1968                                            

Katalog Nr. 2296-2304

1969

Katalog Nr. 2556-2564

1971

Katalog Nr. 1347-1355

1965

Katalog Nr. 1013-1021

1963

Katalog Nr. 1356-1358

1965

Katalog Nr. 1356-1358

1965

Katalog Nr. 2056-2058

1968

Fabrik Gomel

 

Nr. wie Katalog Roter Stern

 
Katalog Nr. 851-859

1962


Fabrik Iskra

 

Nr. wie Katalog Roter Stern 

 
Katalog Nr. 1528-1537

1966


Fabrik Majak

 

Nr. wie Katalog Roter Stern 

 
Katalog Nr. 2829-2835

1973


Fabrik Proletarisches Banner

 

Nr. wie Katalog Baikal

 
Katalog Nr. 78.10-78.12

1978


Fabrik Revput

 

Nr. wie Katalog Baikal

 
Katalog Nr. 82.28-82.30

1982

Katalog Nr. 82.66- 82.68

1982

Nr. wie Katalog Roter Stern 

 
Katalog Nr. 2505-2507

1970

Katalog Nr. 345-347

1960

Katalog Nr. 461-464

1960

 

 

 

 

Fabrik Roter Stern
Katalog Nr. 127-128 a

1959

Katalog Nr. 407-415

1960

Katalog Nr. 465-473

1960
Katalog Nr. 2056-2058

1968

Katalog Nr. 2296-2304

1969

Katalog Nr. 2454-2467

1970

Katalog Nr. 592-600

1961

Katalog Nr. 716-724

1962

Katalog Nr. 980-983

1963

Katalog Nr. 1013-1021

1963

Katalog Nr. 1067-1075

1963

Katalog Nr. 1275-1283

1964


Katalog Nr. 1528-1537

1966

Katalog Nr. 1968-1984

1967

Katalog Nr. 2821-2828

1973

Katalog Nr. 2829-2835

1973

Katalog Nr. 2829-2835

1973
Fabrik Sieg

Nr. wie Katalog Baikal

 
Katalog Nr. 83.1-83.21

1983


Nr. wie Katalog Roter Stern 

 
Katalog Nr. 96-98

1958

Katalog Nr. 200-203

1958

Katalog Nr. 1571-1579

1966
Fabrik Turinsk

Nr. wie Katalog Baikal

 
Katalog Nr. 78.10-78.12

1978

Katalog Nr. 80.1-80.3

1980

Katalog Nr. 71.19-71.24

1971

Katalog Nr. 71.19-71.24

1971


Nr. wie Katalog Belka

 
Katalog Nr. 322-326

1959


Nr. wie Katalog Roter Stern 

 
Katalog Nr. 2187-2189

1969


 

  Süd-Afrika